නොවන මා මල

වර්ණ නෙක ඇත

බලති ලොව සැම

ගතිමි රොන් අද

නොවන මා මල

එ මල තුටු සේ
ලෙසින් නෙතු අන්ධ

එදා විය සිය

නොවන මුත් අද

 

Advertisements