මතක

DSC_0212-1

සිහින් සුලන් රැල්
වැව් තල සිප දුවමින්
නෙත් කෙවෙනි කෙමෙන් දවමින්
සිත පුරා නැඟෙයි කඳුළැල්

පිපි කුසුම් මතින් පිය මන්
කෙලි කවට සිනා රැඳි මුවගින්
සෙමන් වෙලී ගිය දෑගිල්ලෙන්
මතක ගලයි සිත් අහසින්

Advertisements