යනු මැන ඔබ

DSC_0050

මා මළ පසු ඔබ සිත මා සොයනු ඇති
එනමුත් එය මට නොදැනෙනු ඇතී
එබැවින් මා ජීවය ඇති කල මා නැති බව විඳිනු මැනවී

මා මළ පසු මා හා ගෙවූ කාලය සොයනු ඇතී
එනමුත් එය මට නොදැනෙනු ඇතී
එබැවින් මා ජීවය ඇති කල මා හා කල් යවනු මැනවී

නමුත්  මේ හැම  හැරදමා  ඔබ පිය මනිනු ඇතී
යනු ඔබ එලෙසින් නොබලන ලෙසින් යලී
-ඔබෙන් ලියැවුනකි

 

 

 

Advertisements