රිය සක මෙන් දිවිය ගලයි

 

එහෙන් මෙහෙන් සඳ එබී බලයි
වළා පෙලක් විත් එය මුවා කරයි
සුළඟ හමා ඉන් සඳ මුදා හරියි
රිය සක මෙන් දිවිය ගලයි…………………………………………
images

Advertisements