බිඳුන රළ

සයුරු රළ පෙල වැදී සිඳුනා
සුමුදු සුසිනිඳු වෙරළ තීරේ
සිසිල දැනුනා සොමින් පුරවා
රළ නගන ඒ මන්ද මාරුතයේ

සිතුම් මත් කල එවන් රළපෙල
බිඳී ඇත පෙන බිඳු විසුරමින්
මන්ද මාරුත චන්ඩ වී ඇත සතුරු කම් කරමින්
යලිත් එනතුරු සිටින්නම් ඈත ක්ෂිතිජය බලා

 

Image

කලුවළා……..

මලානික තරු එලිය වියකා
නැගි එයි සඳ ඈත අහසේ
සිනා නගමින්
සිත් පියුම් පිපෙමින්

නැගී එන සඳ
සිත් අහස් මඬලට
වසාලයි ඒ කලුවළා
දසුන් බොඳවී යමින්

images

පවුරු දොර

වැසී ඇති පවුරින්
පෙනෙන නොපෙනෙන දුරින් හිඳ
ඉපිද මැරෙනා සිතුම් යලි යලිත්
නොයයි ඔබ්බට දොරකඩින්

පවුරු දොර පියමැන පැමිණිමුත්
දකින දෙනුවන නොදුටු අයුරින්
පිය මනියි ඉවතට
පවුරු මවමින් තව තවත්