දේදුන්න

සිහින් වැසිපොද

ගත නිවන මද අව්ව

බලා සිටියෙමි

දකිනු රිසියෙන් දේදුන්න

 

කලෙක මහ අනෝරා මය

පසුව රළු නියං සමයය

විදිනු රිසි සිහින බිඳිමින්

විඳවමි

Advertisements