අහිමි සඳ සිසිල

සඳ කිරන ලොව නිවන
එපා යැයි සැඟ උනෙමි
තුරු සෙවනෙ
රිදවමින් සිසි මඩල

සිහිවී ගනදුරු බව
පැතුමි මා සඳ කිරණ
නොමැත ඒ සොමි සිසිල
අඳුරු වී ඇත ගගන

Advertisements