මැවුන ඒ මාලිගා

සිනා සුන බව දැනුනි මා සමග
මැවුනි සත් ගව් උසට මාලිගා සිත් ගගනෙ
නොනැවතුන ඒ සිනහ බැලිමි හිස කරකවා …
වේය එලෙසින්ම එම සිනහ
පසු පසින් සිටියෙකුට
මැව්න ඒ මලිගා විසුනු වී වැටෙමින්…….

Advertisements